Algemene voorwaarden

IDENTITEIT
Wijngenootschap Vinocerf is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33.242.058.
Vestigingsadres Grevelingen 34, 1423 Uithoorn (bezoekadres)
Correspondentieadres J.P. Sweelinckweg 14, 1421 KT te Uithoorn.

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Leverancier. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet.

AANBIEDINGEN
Het aanbod van Leverancier is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, per fax of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kleine afwijkingen t.a.v. het uiterlijk van etiket, geschenkdoos (kan van jaar tot jaar verschillen) of jaartal van wijnen, evenals kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Leverancier niet. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien afnemer de bestelprocedure in de webshop volledig heeft doorlopen. Wordt dit afgebroken dan is afnemer nergens aan gehouden. Leverancier kan mogelijk contact opnemen om te vragen of er een storing was of onduidelijkheden in het bestelproces een rol speelden. Wanneer afnemer de bestelling niet definitief heeft gemaakt en niet reageert op e-mail of telefoon zal de bestelling worden geannuleerd.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeldt. Door de offerte ondertekend retour te zenden verklaart afnemer zich akkoord met de aanbieding en voorwaarden. Overeenkomsten kunnen ook elektronisch tot stand komen door per e-mail aan te geven akkoord te gaan met de offerte of prijsopgaaf. Afnemer en Leverancier komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Leverancier gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Alle persoonlijke informatie die op de website wordt ingevoerd wordt zorgvuldig behandeld, niet aan derden verkocht en enkel gebruikt om de afnemer een zo goed mogelijke service te bieden. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Uit veiligheidsoverwegingen slaat Leverancier geen betalingsinformatie op. Adresgegevens kunnen worden gebruikt om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Leverancier.

VERGUNNING EN CERTIFICATEN
Leverancier is in het bezit van een Drank- en Horecavergunning Slijtersbedrijf en de volgende relevante certificaten: Wijnbrevet (SWEN-2) van de Wijnacademie en Sociale Hygiëne Horeca.

PRIJS EN BETALING
Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden. De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns, inclusief B.T.W. en exclusief bezorgingskosten. Leverancier verwerkt de bestelling zodra de betaling ontvangen is. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal- en adresgegevens onverwijld aan Leverancier te melden. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald, volgens de door afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Leverancier gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

BESTELPROCEDURE
Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt. Bestelde goederen worden verzonden wanneer de betaling is verwerkt. Bestellingen worden vrijwel direct per e-mail bevestigd met de factuur in het attachment. Heeft afnemer na een uur na afronden van de bestelling nog geen e-mail ontvangen dan moet worden gekeken of de e-mail in de junkmail / spamfolder is belandt waarop deze als ‘geen spam’ moet worden gemarkeerd.

LEVERING AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
Eventuele levertijden worden per artikel vermeld op de website. Alhoewel deze indicatief zijn worden vertragingen op de aangegeven levertijden binnen 2 werkdagen gecommuniceerd met afnemer. Mocht een artikel onverhoopt niet meer leverbaar zijn dan neemt Leverancier contact op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan zijn langer wachten, een vervangend product of het annuleren van de bestelling en de eventuele betaling retour storten.
Overschrijding van enige levertermijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding. De bestelling wordt verzonden wanneer alle artikelen compleet zijn. Artikelen van  een individuele bestellingen worden dus zoveel mogelijk in één keer verzonden. Leverancier behoudt zich het recht voor met deelleveringen te werken. De extra verzendkosten zijn dan voor Leverancier.
Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Leverancier overschreden wordt, zal Leverancier afnemer zo snel mogelijk in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met de Leverancier te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Leverancier te melden. Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren door de pakketdienst. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Leverancier kenbaar heeft gemaakt. Kosten welke voortvloeien uit verkeerde adressering komen voor rekening van afnemer.
Afnemer wordt verzocht zoveel mogelijk naar adressen te laten verzenden waar overdag iemand aanwezig is. Verzending naar postbusadressen is niet mogelijk. Indien een afleverpoging aan geadresseerde niet slaagt heeft de pakketbezorger het recht om het pakket af te geven op een naastgelegen adres, waarmee hij zal worden geacht aan zijn verplichting tot aflevering te hebben voldaan. In dat geval zal pakketbezorger hiervan een mededeling achterlaten bij geadresseerde. In geval van bezorging bij bedrijven zal er geen bezorgpoging bij een naastgelegen adres worden gedaan. Particulieren kunnen in het commentaarveld tijdens hun bestelling aangeven wanneer zij niet willen dat een pakket bij een naastgelegen adres wordt aangeboden als niemand aanwezig is.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij Leverancier. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. Op het moment dat de geadresseerde het pakket in ontvangst heeft genomen en tevens een handtekening is afgegeven aan de vervoerder voor correcte ontvangst van het pakket, wordt het pakket als bezorgd beschouwd. Indien op het afleveradres door een volwassen persoon voor ontvangst is getekend, eindigt alle aansprakelijkheid met betrekking tot schade (beschadiging of vermissing). Mocht afnemer, ondanks onze verzending in breukvrije verpakkingen, constateren dat de doos nat is geworden (en breuk vermoeden) dan moet de pakketbezorger een aantekening maken over de beschadiging. Afnemer wordt verzocht om foto’s te nemen van de schade waarbij ook het pakketnummer minstens een keer zichtbaar is. Afnemer kan het pakket weigeren in ontvangst te nemen. De kapotte flessen worden na ontvangst van het schaderapport door leverancier aan afnemer vergoedt indien de betaling reeds ontvangen is dan wel opnieuw verzonden. Elke schade moet binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk (per e-mail) en gedocumenteerd aan ons worden gemeld. Wanneer het pakket retour komt omdat deze niet afgeleverd kon worden op het opgegeven adres zijn de verzendkosten voor afnemer. Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald worden op verzoek nogmaals verzonden nadat afnemer opnieuw de verzendkosten heeft voldaan.

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN
Bij de aankoop van producten heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door afnemer aangewezen en aan Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en inclusief verpakking binnen 14 kalenderdagen aan de ondernemer retourneren, conform de door Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Deze instructies vind je bij de ‘Veelgestelde vragen’ onder het kopje ‘Hoe kan ik een bestelling retourneren?’. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten waarvan de verzegeling verbroken is.
Gepersonaliseerde artikelen worden niet retour genomen. Ook is het herroepingsrecht niet van toepassing op de koop op afstand van champagnes die worden afgeleverd op het woon- of werkadres van de consument conform Burgerlijk Wetboek boek 7 art. 46b lid 3 e.v. Indien afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Afnemer moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Leverancier. Het verzendrisico ligt bij de verzender.
Aangeraden wordt het pakket aangetekend en verzekerd te versturen. Via Post NL kost dat tot 10 kilo € 8,05 waarbij het pakket tot 500 euro is verzekerd (tot 30 kilo kost € 13,70). Breuk tijdens retourzending komt voor de verantwoordelijkheid van de afzender. Indien de consument een bedrag betaald heeft en indien de geretourneerde goederen in goede staat en volledig zijn ontvangen, zal Leverancier het bedrag overeenkomend met de geretourneerde goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Leverancier heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan afnemer terug te betalen bedrag in te houden. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door Leverancier niet aangenomen.

OVERIGE BEPALINGEN
Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Leverancier levert uitsluitend aan personen van minimaal 18 jaar. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bevestigt de afnemer dat hij/zij minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft en gerechtigd is alcoholische dranken aan te schaffen.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN
Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van de Leverancier, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Leverancier zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde producten is voor Leverancier. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Leverancier kunnen worden uitgesloten.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Voor door Leverancier geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
Leverancier is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Leverancier is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Leverancier. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Leverancier, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Leverancier mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van afnemer dienen te komen.

OVERMACHT
Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Leverancier, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Leverancier. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Leverancier, informatie te kopiëren en/of te bewerken. Afnemers en bezoekers van de website van Leverancier dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Leverancier geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILLEN
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres of via wijn@vinocerf.nl. Leverancier zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Leverancier zal de afnemer hierover schriftelijk (per brief of e-mail) berichten. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Leverancier of overeenkomsten gesloten met Leverancier worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Wijngenootschap Vinocerf, Grevelingen 34, 1423 DN Uithoorn.